خدمات شهاب کیا


عقد قرارداد با واحدهای صنفی و تولیدی در خصوص انجام آزمون های خود اظهاری و خود کنترلی مواد غذایی


عقد قرارداد جهت ضدعفونی و سمپاشی سالیانه هتل ها، رستوران ها، اماکن عمومی، کارخانه های صنایع غذایی و انبارها


انجام کلیه آزمون های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی، و بسته بندی مواد غذایی


عقد قرارداد آزمون با واحدهای صنفی جهت اخذ کد بهداشتی


بازدید و مشاوره رایگان جهت رفع نواقص بهداشتی و کیفی واحدهای صنفی و کارخانه های مواد غذایی

برگشت به بالا